top of page

Impressum

Address:

Clemsteen GmbH

Heidenbüelstrasse 3

8352 Elsau CH

UID: CHE-403.010.681  MWST

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 4 maart 2021

Ingangsdatum: 4 maart 2021

 

Gebruikersovereenkomst

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT JE GEBRUIK VAN EN/OF TOEGANG TOT ONZE WEBSITE, MOBIELE APPLICATIES, ONZE PROGRAMMA'S, ONS COACHING AANBOD, EN ANDERE DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE DOOR CLEMSTEEN GMBH WORDEN AANGEBODEN.

Door gebruik te maken van onze websites (eatbnp.com en/of andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door Clemsteen GmbH), mobiele applicaties ("Mobiele App"), coachingsaanbod en -programma's, waaronder inhoud en coaching geleverd via verschillende coachingsplatforms die wij gebruiken ("Coaching"), en/of andere diensten die wij aanbieden, stemt u in met de voorwaarden die in deze Gebruikersovereenkomst (deze "Overeenkomst") staan.

De Website, en/of Mobiele App, en/of Coaching, en/of Inhoud, en/of Programma's en/of alle andere producten en/of diensten die Clemsteen GmbH nu en in de toekomst aanbiedt in welke combinatie dan ook (gedeeltelijk, geheel, of elke combinatie) zoals van toepassing, worden hierin gezamenlijk "Diensten" genoemd. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, bepalingen van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Je dient deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren. Door onze Diensten te gebruiken nadat we wijzigingen in deze Overeenkomst hebben geplaatst of je op een andere manier van dergelijke wijzigingen op de hoogte hebben gebracht, stem je ermee in die wijzigingen te aanvaarden, of je ze nu wel of niet hebt doorgenomen. Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet je geen gebruik maken van onze Diensten en moet je ervoor zorgen dat je geregistreerde gebruikersaccount bij ons wordt opgezegd, voor zover van toepassing.

 

1. Toepassingsgebied van de Overeenkomst

Tenzij wij anders aangeven, is deze Overeenkomst van toepassing op uw gebruik van de Websites en Mobiele apps die eigendom zijn van of beheerd worden door Clemsteen GmbH. (hierna genoemd "EBNP," "wij," "ons," of "onze") en onze filialen (samen "EBNP"), met inbegrip van, zonder beperking, onze website (samen, "Website"), mobiele applicaties (samen, "Mobiele App"), en elke andere website en/of mobiele app die wij momenteel of in de toekomst bezitten of beheren (samen, onze "Website" en "Mobiele App") en al onze Coaching en/of programma's, inhoud, producten en/of diensten die wij momenteel of in de toekomst kunnen aanbieden. In het kader van deze Overeenkomst wordt onder "gelieerde personen" verstaan: elke entiteit of persoon die, direct of indirect, een controlerend belang heeft in, eigendom is van, of onder gemeenschappelijke eigendomscontrole staat met, EBNP. "Jij" of "Gebruiker(s)" of "jouw" of "klant" of soortgelijke termen verwijzen naar jou de Gebruiker van onze Diensten die wij nu of in de toekomst aanbieden. De partijen komen het volgende overeen:

 • Geen Medische Zorg. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld om Gebruikers te helpen bij hun inspanningen om gewicht te verliezen en/of te beheren en/of een gezonde levensstijl te leiden en/of levensstijl-gerelateerde doelen te bereiken door het maken van levensstijl-gerelateerde keuzes en/of het veranderen van de levensstijl, waaronder veranderingen in voeding en/of lichaamsbeweging. De Diensten zijn geen gezondheidszorgdiensten. EBNP en de coaches en medewerkers van EBNP geven geen medisch advies of diagnose. Geen enkele informatie die in het kader van het verlenen van Diensten wordt verstrekt, mag worden opgevat als medisch advies of diagnose. Sommige online platforms waarnaar Gebruikers kunnen worden verwezen gebruiken termen als "patiënten," "aanbieders," en "klinieken." Het gebruik van dergelijke termen op een platform, of het gebruik van andere termen die gewoonlijk met het medische veld te maken hebben, mag niet worden opgevat als EBNP of EBNP's coaches, medewerkers, of agenten van derden, en/of andere Gebruikers van de Dienst die medische zorg verlenen. Bovendien mogen de informatie en rapporten die EBNP bij het verlenen van de Diensten genereert niet geïnterpreteerd worden als een vervanging voor consultatie, evaluatie of behandeling door een arts. Jij, de Gebruiker, erkent dat EBNP je heeft aangeraden het advies van een arts in te winnen alvorens deze Overeenkomst aan te gaan.

 • Deelname van de Gebruiker. De Gebruiker erkent dat deelname op eigen risico is, en wordt daarom aangeraden een arts te raadplegen alvorens deel te nemen. Gebruiker kan aan de Diensten deelnemen voor zover Gebruiker dat wenst, maar EBNP behoudt zich het recht voor om de deelname van Gebruiker te beëindigen als Gebruiker niet aantoont dat hij of zij zich te goeder trouw inspant, naar het uitsluitend oordeel van EBNP, om van de Diensten te profiteren.

 • Vrijgeven van Informatie. Gebruiker begrijpt en erkent dat EBNP, naar eigen goeddunken, ontgeïdentificeerde gezondheidsinformatie (gezondheidsinformatie die geen individu identificeert of een redelijke basis biedt om een individu te identificeren) mag vrijgeven. De gebruiker geeft EBNP toestemming om individueel identificeerbare gezondheidsinformatie vrij te geven aan de verzekeraars van de gebruiker, aan de medische zorgverleners van de gebruiker, en aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van EBNP voor zover dat nodig is om de continuïteit van de Diensten te waarborgen in het geval dat de taken van EBNP aan een andere zorgverlener worden overgedragen.

 • Geen Garantie op Resultaten. EBNP geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten die Gebruiker kan bereiken. Dit kan zijn verbeterde energie, verbeterde slaap, verminderd stressniveau, hoeveelheid gewicht die de Gebruiker kan verliezen of het tempo waarin dit gewichtsverlies zal optreden of andere resultaten die de Gebruiker zal ervaren of bereiken.

 

2. Je gebruik van onze Website, Mobiele App en Coaching

Tenzij anders vermeld, verlenen wij je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze Website en Mobiele App en het materiaal dat haaron wordt verstrekt en de Coaching waarop je je hebt geabonneerd, voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat je de bepalingen van deze Overeenkomst volledig naleeft. Je stemt ermee in je rechten als geregistreerde gebruiker van, of abonnee op, onze Diensten niet over te dragen, af te staan of in sublicentie te geven. Je begrijpt dat alleen jij je gebruikersaccount en wachtwoord mag gebruiken en dat je abonnement op onze Diensten alleen geldig is voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet met anderen gedeeld mag worden. Je stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle gebruik of activiteit van onze Website, Mobiele App, Coaching, en/of Diensten waarop je geabonneerd bent. Om je op Coaching te abonneren, verklaar je dat je achttien jaar of ouder bent en het recht, de hoedanigheid en de bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden aan te gaan en je eraan te houden.

Door gebruik te maken van onze Diensten ga je ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn en je aan deze Overeenkomst te houden, net alsof je deze Overeenkomst had ondertekend. Als je je op enig moment niet aan deze Overeenkomst houdt, behouden wij ons het recht voor je wachtwoord, gebruikersaccount, en/of toegang tot onze Diensten te annuleren of te beëindigen. Naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid kunnen wij elk aspect van de Diensten stopzetten, wijzigen of veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het beperken van de tijd dat de Website, Mobiele App en/of Coaching beschikbaar is, (ii) het beperken van de toegestane gebruikshoeveelheid, en (iii) het beperken of beëindigen van het recht van een gebruiker om de Diensten te gebruiken. Je stemt ermee in dat elke beëindiging of annulering van je toegang tot, of gebruik van, de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden. Als je je niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt, behalve zoals wij van tijd tot tijd anders kunnen bepalen, ga je ermee akkoord dat wij je gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie en/of bestanden in je gebruikersaccount onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot die informatie en/of bestanden, onze Website (of een deel daarvan), onze Mobiele App (of een deel daarvan) en/of Coaching en/of Diensten kunnen blokkeren. Verder ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of derden voor beëindiging of annulering van je toegang tot, of gebruik van, onze Diensten, behalve voor een terugbetaling van vergoedingen of kosten die je vooraf hebt betaald met betrekking tot Diensten in overeenstemming met Sectie 4 van deze Overeenkomst. Je erkent dat je enige recht met betrekking tot ontevredenheid over een wijziging of beëindiging van de dienstverlening door ons op grond van deze bepaling of deze Overeenkomst, of een beleid of praktijk van ons bij het verlenen van onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot een wijziging in de inhoud of een wijziging in het bedrag of de soort vergoedingen of kosten in verband met de Diensten, bestaat uit het opzeggen of beëindigen van je abonnement of geregistreerde gebruikersaccount, zoals van toepassing.

 

 

3. Vergoedingen en kosten voor coaching (indien van toepassing)

Bepaalde delen, onderdelen, inhoud en functies van onze Website en/of Mobiele App kunnen alleen beschikbaar zijn voor personen die een abonnement op onze Coaching kopen. Als abonnee op onze Diensten, ga je als volgt akkoord:

 • Je stemt ermee in om met een geldige creditcard (of een andere vorm van betaling die wij van tijd tot tijd kunnen aanvaarden; of betaling door je werkgever in het geval van een door de werkgever gesponsord aanbod) de vaste en periodieke kosten te betalen die op onze Website staan vermeld, de toepasselijke belastingen, en andere kosten en vergoedingen die gemaakt worden om toegang te krijgen tot onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om kosten en vergoedingen te verhogen of nieuwe kosten of vergoedingen in te stellen op elk moment, na redelijke voorafgaande kennisgeving aan jou door middel van een bericht op onze Website of op een andere manier die wij van tijd tot tijd geschikt achten (waaronder elektronische of conventionele post). Wij zullen je creditcard of andere rekeningen automatisch belasten bij het begin van de door jou gekozen dienst of factureringsperiode (d.w.z. eenmalige aankoop, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks) tenzij je je abonnement opzegt of annuleert voordat de betreffende factureringsperiode begint. Telkens wanneer je onze Diensten gebruikt, bevestig je opnieuw dat je ermee instemt dat wij je creditcard (of andere vormen van betaling, of je werkgever in het geval van een door de werkgever gesponsord aanbod, indien van toepassing) mogen belasten. In het geval dat we je rekening niet kunnen belasten, behouden we ons het recht voor je toegang tot onze Diensten te beëindigen.

 • Naast de hierboven vermelde vergoedingen en kosten ben je verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met de verbinding met en het gebruik van onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle telefoontoegangslijnen (inclusief interlokale kosten, indien van toepassing), kosten voor internet service providers, telefoon- en computerapparatuur, omzetbelasting en alle andere vergoedingen en kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Diensten.

 • Ten behoeve van je gebruik van onze Diensten, inclusief identificatie en facturering, ga je ermee akkoord ons waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie te verstrekken zoals vereist door het inschrijvings- of aanmeldingsproces voor de Diensten ("Abonnementsgegevens"), waaronder je wettelijke naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en toepasselijke factureringsinformatie (bijv. creditcardnummer en vervaldatum), en ons toe te staan je Abonnementsgegevens met derden te delen ten behoeve van de verificatie van de door jou verstrekte informatie, de communicatie met jou, en de facturering van je creditcard of anderszins het opladen van je rekening. Je stemt ermee in de Abonnementsgegevens en alle andere informatie die je ons verstrekt te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om ze juist te houden. Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, als je informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dit het geval is, behouden wij ons het recht voor je gebruikersaccount of abonnement op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik door jou van onze Diensten te weigeren. Je bent verplicht te controleren of je Abonnementsgegevens actueel en juist zijn, en, indien dit niet het geval is, je Abonnementsgegevens, inclusief je factureringsgegevens, bij ons te corrigeren of bij te werken. Je stemt ermee in je niet voor meer dan één account in te schrijven of je erop in te schrijven, geen account namens iemand anders aan te maken, of een valse of misleidende identiteit te creëren op onze Website en/of Mobiele App en/of Coaching en/of E-Nieuwsbrief. Als je inschrijving of abonnement om welke reden dan ook wordt ingetrokken, ga je ermee akkoord je niet opnieuw te registreren of in te schrijven op onze Diensten met een andere gebruikersnaam of via een andere weg. Indien wij, naar eigen goeddunken, reden hebben te vermoeden dat je account eerder is beëindigd, behouden wij ons het recht voor nieuwe accounts die je hebt geregistreerd zonder enige kennisgeving aan jou te beëindigen of andere rechtsmiddelen uit te oefenen die ons volgens deze Abonnementsovereenkomst of de wet ter beschikking staan.

 • Je bent geheel verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en je gebruikersaccountinformatie. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van je gebruikersaccount, of van elke bekende of vermoede inbreuk op de veiligheid, met inbegrip van verlies, diefstal, of ongeoorloofde bekendmaking van je wachtwoord of creditcardinformatie of die van iemand anders. In het geval van een inbreuk op de beveiliging door jou, blijf je aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van je abonnement totdat je je Abonnementsgegevens bijwerkt. Als je creditcard vervalt, geannuleerd wordt, verloren gaat of zonder je toestemming gebruikt wordt, log dan in op je EBNP account om je betalingsgegevens bij te werken. Als je vragen hebt over facturering en betaling, neem dan contact met ons op via hello@eatbnp.com. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je gebruikersaccount plaatsvinden. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle bedragen die door een derde op je credit card in rekening worden gebracht en die niet door jou zijn geautoriseerd.

 • Je gaat ermee akkoord dat alle vergoedingen en kosten die door ons worden aangerekend niet worden terugbetaald. Als je abonnement op onze Diensten wordt geannuleerd omdat je niet voldoet aan de beperkingen die wij op basis van demografische, geografische, gezondheids- of andere soortgelijke criteria hebben ingesteld vóór het einde van een periode waarvoor je kosten hebt gemaakt, met uitzondering van een vast voorschot (zoals de Inschrijfkosten), betalen wij je het ongebruikte deel van die periode terug in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid dat wij op dat moment van kracht hebben. Als wij je abonnement op onze Diensten opzeggen of beëindigen (in tegenstelling tot wanneer jij je abonnement opzegt) voor het einde van een periode waarvoor je kosten hebt gemaakt, met uitzondering van een vast voorschot (zoals de Inschrijfkosten), zullen wij je het ongebruikte deel van die periode pro rata terugbetalen.

 

 

4. Geld terug garantie

Het Eat better, not perfect programma heeft met succes vorm gegeven aan honderden succesverhalen. Als je geen positieve veranderingen ervaart na je 6 weken aan het programma gehouden te hebben, geven we je je geld terug onder de volgende voorwaarden:

 • Resultaten zijn alleen mogelijk door er moeite voor te doen. Als je je niet aan het programma houdt, wat gemeten wordt aan de hand van coach interactie (regelmatig antwoorden op coach vragen) en het regelmatig invoeren van scores in het online hulpmiddel, zijn we niet verplicht je je geld terug te geven.

 • Voordat de terugbetaling plaatsvindt, ga je akkoord met een kort telefoon/skype/WhatsApp gesprek, zodat we van je situatie kunnen leren en het gebrek aan resultaten kunnen begrijpen.

 

 

5. Opzeggen van het Abonnement

"Abonnement" verwijst naar doorlopende maandelijkse of andere periodiek in rekening gebrachte inschrijvingen op door EBNP aangeboden diensten, maar niet naar inschrijvingen op het 6- of 8-weken programma of andere door EBNP aangeboden diensten die niet op vooraf bepaalde tijdstippen worden verlengd.

Zowel jij als EBNP kunnen je abonnement op diensten op elk moment beëindigen of opzeggen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de opzegging of beëindiging van je abonnement je enige recht en remedie is met betrekking tot elk geschil met ons, inclusief, zonder beperking, elk geschil in verband met, of voortvloeiend uit: (i) enige voorwaarden van deze Overeenkomst of onze handhaving of toepassing van deze Overeenkomst; (ii) enige praktijk of beleid van EBNP of onze handhaving of toepassing van dit beleid; (iii) de inhoud die via onze Website en/of Mobiele App en/of Coaching beschikbaar is of enige verandering in de inhoud die via de Website en/of Mobiele App en/of Coaching beschikbaar is; (iv) je mogelijkheid om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze Website, Mobiele App en/of Coaching; of (v) het bedrag of de soorten van onze vergoedingen of kosten, toeslagen, toepasselijke belastingen, of factureringsmethoden, of enige verandering in onze vergoedingen of kosten, toepasselijke belastingen, of factureringsmethoden. Bij opzegging of beëindiging van je abonnement op de Mobiele App en/of Coaching kunnen wij je gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie en/of bestanden in je gebruikersaccount onmiddellijk deactiveren en/of elke verdere toegang tot die informatie en/of bestanden, onze Website (of een deel daarvan), onze Mobiele App (of een deel daarvan) en/of Coaching verbieden, behalve zoals wij van tijd tot tijd anders kunnen bepalen.

In het geval je bent ingeschreven voor een terugkerende maandelijkse abonnementsdienst, kun je je abonnement opzeggen door contact met ons op te nemen of op een andere manier die wij van tijd tot tijd kunnen verstrekken. We proberen alle annuleringsverzoeken te verwerken binnen 72 uur nadat we je verzoek hebben ontvangen. Als je tegen het einde van je factureringsperiode opzegt en per ongeluk de kosten voor de volgende periode in rekening worden gebracht, neem dan contact met ons op om de kosten terug te laten draaien. Als je in die volgende periode gebruik maakt van onze diensten (toegang tot de website of contact met coaches op jouw initiatief), heb je geen recht op terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om vergoedingen, toeslagen of kosten te innen die gemaakt zijn voordat je annulering van kracht wordt, en dergelijke geïnde bedragen worden niet terugbetaald.

 

 

6. Beschikbaarheid van Coaching

De beschikbaarheid en het gebruik van de Mobiele App en/of Coaching (of een deel daarvan) kan beperkt zijn op basis van demografische, geografische, gezondheids- of andere criteria die wij van tijd tot tijd kunnen vaststellen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij je kunnen verbieden om je in te schrijven op de Mobiele App en/of Coaching of dat wij je abonnement op de Mobiele App en/of Coaching op elk moment kunnen beëindigen op basis van deze criteria.

Omdat we echte coaches gebruiken, is de beschikbaarheid van je toegewezen coach beperkt tot zijn/haar geografische locatie. Je kunt onze coaches op elk moment bereiken via de door ons ter beschikking gestelde middelen (e-mail, WhatsApp, andere kanalen die we van tijd tot tijd ter beschikking stellen), en kunt een vertraging in antwoord van onze coaches verwachten. Je kunt een vertraging in antwoord van een paar uur verwachten als je verzoek/bericht via WhatsApp of e-mail naar je coach werd gestuurd tijdens maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen op het bedrijfsadres van EBNP) tussen 9 AM en 18 PM (plaatselijke tijd op het bedrijfsadres van EBNP). In het weekend is een antwoord niet gegarandeerd, maar wel mogelijk op basis van de beschikbaarheid van de aan jou toegewezen coach. Als de vertraging in antwoord in de bovengenoemde tijdspanne aanhoudend lang is (>12 uur voor meerdere dagen), neem dan contact met ons op via "hello@eatbnp.com".

 

 

7. Gezondheids Disclaimer

Onze Diensten bieden informatie over voeding, coaching, gewichtsbeheersing en levensstijl-gerelateerde informatietoepassingen en -inhoud die via het Internet gepubliceerd worden en zijn alleen bedoeld om de gebruikers te helpen bij hun persoonlijke inspanningen en doelen op het gebied van gewichtsbeheersing en een gezonde levensstijl. EBNP verleent deze diensten als niet-medische diensten en de Coaching is geen medische coaching en onze medewerkers kunnen u geen medisch advies of diagnose geven. Niets op onze Website of via de Coaching mag als dergelijk advies of diagnose worden opgevat. De door ons gegenereerde informatie en rapporten mogen niet geïnterpreteerd worden als een vervanging voor consultatie, evaluatie of behandeling van een arts. Je wordt aangespoord en geadviseerd het advies van een arts in te winnen alvorens met deze of een andere levensstijl-gerelateerde of gewichtsbeheersingsinspanning of -regime te beginnen. Je verklaart dat je in goede gezondheid verkeert om te beginnen met het gebruik van onze Diensten, die veranderingen in je dieet en/of lichamelijke activiteit, en/of andere levensstijl-gerelateerde gedragingen kunnen inhouden. Personen met chronische ziekten of gezondheidsproblemen die toezicht houden, worden er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd professioneel medisch advies in te winnen alvorens aan enige vorm van gewichtsbeheersing of levensstijlverandering te beginnen. Als je gediagnosticeerd bent met een chronische ziekte of een andere gezondheidstoestand, verklaar je dat je toestemming van je zorgverlener hebt gekregen om de Diensten te ontvangen alvorens ze te gebruiken, dat je tijdens het gebruik van onze Diensten actief onder toezicht van je zorgverlener zult staan en dat je ons over je situatie zult informeren in de voorziene profielsectie. Deelname en betrokkenheid van de gebruiker zijn vereist. De gebruiker erkent dat de resultaten kunnen variëren, ondanks je inspanningen, en dat EBNP niet kan garanderen dat je je leefstijl-gerelateerde doelen zult bereiken.

Voor meer informatie kun je onze Gezondheidskennisgeving bekijken, die door deze verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen.

 

 

8. Automatisch een Geregistreerde Gebruiker worden

Als abonnee op onze website, Mobiele App, en/of Coaching, word je automatisch een geregistreerde gebruiker van onze Community. Als je je abonnement op Coaching opzegt, kun je een geregistreerde gebruiker van onze Basisversie van de website en/of Mobiele App blijven, maar je krijgt dan geen toegang tot delen van de website of Mobiele App (waaronder sommige inhoud en persoonlijke coaching die alleen voor Abonnees beschikbaar is).

 

 

9. Beperkingen op het gebruik van materialen

Je erkent dat onze Website en/of Mobiele App informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en andere materialen (gezamenlijk "Inhoud") bevat die beschermd worden door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of nog ontwikkeld zullen worden. Alle handelsmerken en handelsnamen die op onze Website verschijnen zijn handelsmerken en handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, contractanten en andere derden kunnen ook bijkomende eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op onze Website ter beschikking stellen. Je mag de Inhoud niet wijzigen, publiceren, doorgeven, verspreiden, uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, er afgeleide werken van maken, of op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk. Wanneer de Inhoud naar je computer of mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat wordt gedownload, verkrijg je geen eigendomsbelang in die Inhoud. Wijziging van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor enig ander doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik van enige Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkcomputeromgeving is ten strengste verboden, tenzij je van ons voorafgaande schriftelijke toestemming krijgt.

 

 

10. Normen en gedragsrichtlijnen voor de gemeenschap

Je erkent dat alle Inhoud en alle informatie, software, foto's, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en ander materiaal dat naar of op onze Website en/of Mobiele App wordt geplaatst, gemaild of anderszins verzonden, hetzij op ons verzoek of vrijwillig, en hetzij in het openbaar geplaatst of privé verzonden (gezamenlijk de "Plaatsingen"), uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die dergelijke Plaatsingen deed. Dit betekent dat je volledig verantwoordelijk bent voor alle Bijdragen die je plaatst, e-mailt of op een andere manier naar onze Website en/of Mobiele App verzendt. Wij hebben geen controle over de Bijdragen die door anderen op onze Website en/of Mobiele App worden geplaatst, gemaild of anderszins verzonden en garanderen als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Bijdragen. Hoewel wij gemeenschapsnormen en gedragsrichtlijnen hebben vastgesteld voor de gebruikers van onze Website en Mobiele App (zoals hieronder beschreven), begrijp je dat je door het gebruik van onze Website en/of Mobiele App blootgesteld kunt worden aan Postings die beledigend of aanstootgevend zijn. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor Bijdragen (anders dan voor Inhoud die door ons of onze filialen is ontwikkeld), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Bijdragen, of voor verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van Bijdragen die naar of via onze Website en/of Mobiele App zijn geplaatst, gemaild of anderszins zijn doorgegeven. Je gaat ermee akkoord onze Website en/of Mobiele App (inclusief een Gemeenschapsplatform) niet te gebruiken om:

 • Postings te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn (naar ons eigen goeddunken);

 • Minderjarigen op enigerlei wijze schade toebrengen, of een minderjarige om informatie vragen of op een andere manier proberen informatie van een minderjarige te verkrijgen;

 • Je voordoen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een gebruiker van onze Website en/of Mobiele App, een directeur, functionaris, werknemer, aandeelhouder, agent of vertegenwoordiger van EBNP of onze filialen, of een andere persoon of entiteit, of valselijk verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling geven van je connectie met EBNP, onze filialen of een andere persoon of entiteit;

 • Vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificatiecodes om de herkomst van Postings of ander materiaal dat naar of via onze Website en/of Mobiele App wordt verzonden te verhullen;

 • Postings of andere materialen te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te verzenden die je niet mag uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden krachtens de wet of krachtens contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die je te weten komt of onthult als onderdeel van arbeidsrelaties of krachtens geheimhoudingsovereenkomsten);

 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van Postings of ander materiaal dat inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op privacy of publiciteit of andere eigendomsrechten van enige partij;

 • Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van commerciële aansporing te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te verzenden, behalve in die gebieden, voor zover die er zijn, die specifiek voor dat doel zijn aangewezen;

 • Postings of ander materiaal te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

 • De normale dialoogstroom verstoren, een scherm sneller laten "scrollen" dan andere gebruikers van een Platform (of ander deel van onze Website) kunnen typen, of anderszins handelen op een manier die de kwaliteit van de ervaring van een andere gebruiker van onze Website en/of Mobiele App negatief beïnvloedt of anderszins vermindert;

 • Onze Website, Mobiele App of servers of netwerken verbonden met onze Website en/of Mobiele App verstoren of onderbreken, of ongehoorzaam zijn aan eisen, procedures, beleid of voorschriften van netwerken verbonden met de Website en/of Mobiele App;

 • Opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige regelgeving die kracht van wet heeft;

 • Een andere gebruiker of medewerker van onze Website, Mobiele App en/of Coaching te "stalken" of anderszins lastig te vallen;

 • Persoonlijke gegevens over andere gebruikers van de Website en/of Mobiele App te vragen, te verzamelen of te plaatsen, of te proberen deze te vragen, te verzamelen of te plaatsen, met inbegrip van gebruikersnamen of wachtwoorden; of

 • Toegang te krijgen of te proberen te krijgen tot het account van een andere gebruiker zonder zijn of haar toestemming.

Je privilege om onze Diensten te gebruiken en bij te dragen aan discussies op het Community Platform (Groeps-chat) hangt af van je naleving van de hierboven uiteengezette gemeenschapsnormen en gedragsrichtlijnen. Wij kunnen je privileges om alle of een deel van onze Website en/of Mobiele App te gebruiken intrekken, andere passende maatregelen nemen om deze gemeenschapsnormen en gedragsrichtlijnen te handhaven als overtredingen onder onze aandacht worden gebracht. Verder, als je je niet houdt aan onze gemeenschapsnormen en gedragsrichtlijnen, of enig deel van deze Gebruikersovereenkomst, kunnen wij, naar eigen goeddunken, je gebruik van, of deelname aan, elk gemeenschapsplatform beëindigen. Alle communicatie op het Community Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, chatten, Groeps-chat, message board, blog, groepen, en profielcommunicatie, zijn openbare en geen privécommunicatie. Gebruikersnamen, profielfoto's zijn openbaar en niet privé. Leden van Groeps-chat of een ander Community Platform kunnen je gebruikersnaam, profielfoto en berichten zien. Wanneer je de Mobiele App gebruikt zijn daarom je gebruikersnaam, profielfoto (geen voortgangsfoto's), opmerkingen op het Groepsgesprek niet vertrouwelijk en openbaar. Voortgangsfoto's die je uploadt in de profielgegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen toegankelijk voor EBNP coaches en EBNP's medewerkers. Wij behouden ons het recht voor om sommige, alle of geen delen van onze Website en/of Mobiele App (inclusief elk Community Platform, inclusief Groepsgesprek) te controleren op naleving van de hierboven uiteengezette gemeenschapsnormen en gedragsrichtlijnen, of voor enig ander doel. Je erkent dat door je de mogelijkheid te bieden om Postings in het Gemeenschapsplatform (inclusief Groepsgesprek) te verspreiden, wij optreden als een passief doorgeefluik voor dergelijke verspreiding en dat wij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op ons nemen met betrekking tot Postings of activiteiten in een Gemeenschapsplatform (inclusief Groepsgesprek), noch dat wij dergelijke Postings onderschrijven. Hoewel wij ons het recht voorbehouden om, zonder voorafgaande kennisgeving, om het even welke Community Platform (met inbegrip van Groeps Chat) Postings te verwijderen, om welke reden dan ook, hebben wij geen verplichting om Inhoud te beoordelen alvorens de Inhoud wordt geplaatst of om Postings te verwijderen die jij aanstootgevend of beledigend vindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van materiaal dat wij van onze Website en/of Mobiele App verwijderen, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat je lijdt in het geval dat Inhoud die je op onze Website en/of Mobiele App plaatst of verstuurt, verwijderd wordt.

 

 

11. Inzendingen

Als je op ons verzoek of uit eigen beweging Content (gezamenlijk de "Inzendingen") naar ons of onze Website en/of Mobiele App stuurt, e-mailt, post of anderszins verzendt, verleen je EBNP en haar opvolgers en rechtverkrijgenden een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht (met inbegrip van eventuele morele rechten) en licentie (evenals toestemming) om de Content te gebruiken, in licentie te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, inkomsten of andere vergoedingen uit te halen, aan het publiek mede te delen, uit te voeren en te vertonen (geheel of gedeeltelijk en met of zonder gebruik van je naam) wereldwijd en/of de inzendingen op te nemen in andere werken in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de volledige duur van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk de "Rechten") die in dergelijke inzendingen kunnen bestaan. Je garandeert ook dat voor zover je niet de exclusieve houder bent van alle Rechten op een Inzending, elke derde houder van Rechten, inclusief morele rechten op dergelijke Inzendingen, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en geldig en onherroepelijk aan jou het recht heeft verleend om de hierboven vermelde licentie te verlenen. Je erkent verder dat EBNP en haar opvolgers en rechtverkrijgenden het recht zullen hebben op onbeperkt gebruik van de Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de Inzendingen. Je staat ook toe dat elke gebruiker toegang heeft tot een Inzending die je in een Gemeenschapsplatform (inclusief Groepsgesprek) beschikbaar hebt gesteld, deze weergeeft, bekijkt, opslaat en reproduceert voor persoonlijk gebruik. Onder voorbehoud van het voorgaande behoudt de eigenaar van een Op onze Website en/of Mobiele App geplaatste Inzending alle Rechten die op die Inzending kunnen bestaan. Geen van de inzendingen zal onderworpen zijn aan enige verplichting van vertrouwen van onze kant, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de onthulling van inzendingen.

 

 

12. Links

Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op onze Website en/of Mobiele App, en niet op de websites van een andere persoon of entiteit. Wij kunnen, of derden kunnen, links naar andere websites of bronnen aanbieden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en geen goedkeuring geven aan (en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor) de inhoud, reclame, producten, of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Je erkent verder en gaat ermee akkoord dat wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor verlies of schade die je lijdt of zou lijden in verband met je gebruik van, of vertrouwen op, inhoud, advertenties, producten of andere bronnen die op een andere website beschikbaar zijn (ongeacht of wij direct of indirect naar dergelijke inhoud, advertenties, producten of andere bronnen linken). Je moet je met vragen over een andere website wenden tot de beheerder of webmaster van die website.

 

 

13. Auteursrecht

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Wij kunnen, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de rechten beëindigen van elke gebruiker om onze Website en/of Mobiele App (of een deel daarvan) te gebruiken die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

 

 

14. Afwijzingen van Garanties

LET OP DE VOLGENDE BELANGRIJKE AFWIJZINGEN VAN GARANTIES: DE PRODUCTEN, DIENSTEN, AANBIEDINGEN, INHOUD EN MATERIALEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE COACHING) OP ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP EN/OF ENIG ANDER PLATFORM WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. NOCH EBNP, NOCH EEN VAN ONZE FILIALEN, NOCH EEN VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS GARANDEERT DAT ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP OF EEN FUNCTIE IN ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP OF DE SERVERS DIE ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELK PRODUCT, AANBOD, INHOUD EN MATERIAAL (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE COACHING EN/OF MOBIELE APP) DAT JE DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP DOE JE OP EIGEN RISICO EN JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN JE COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, EN/OF ELK ANDER ELEKTRONISCH APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN ZO'N PRODUCT, AANBOD, INHOUD OF MATERIAAL (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE COACHING EN/OF MOBIELE APP). NOCH EBNP, NOCH EEN VAN ONZE FILIALEN, NOCH EEN VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS GEVEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, AANBIEDINGEN, INHOUD EN MATERIALEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE COACHING) OP ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF ANDERSZINS. MERK VERDER OP DAT GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, DOOR JOU VERKREGEN VAN ONS PERSONEEL OF VIA ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP, ENIGE GARANTIE SCHEPT DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS BEPAALD.

 

 

15. Beperking van Aansprakelijkheid

JE BEGRIJPT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT WIJ EN ONZE FILIALEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, VOORBEELD- OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT), VOORTVLOEIEND UIT, OF RESULTEREND UIT, (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, COACHING EN/OF DE OP VERGOEDINGEN GEBASEERDE PRODUCTEN); (B) HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF ANDER MATERIAAL (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE COACHING EN VOEDINGSBEGELEIDING) OP ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP OF ENIGE WEBSITE OF WEBSITES DIE MET ONZE WEBSITE ZIJN VERBONDEN, (C) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE GEKOCHT OF VERKREGEN ZIJN OF VAN BERICHTEN DIE ONTVANGEN ZIJN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VAN ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE COACHING); (D) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JE TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (E) UITSPRAKEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE COACHING); OF (F) ELKE ANDERE KWESTIE IN VERBAND MET ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN, EN OORZAKEN VAN ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT JE EVENTUEEL BETAALDE VOOR TOEGANG TOT ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP OF VOOR DEELNAME AAN COACHING OF EEN VAN ONZE OP VERGOEDINGEN GEBASEERDE DIENSTEN OF GRATIS DIENSTEN . ALS JE ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN ONZE WEBSITE EN/OF MOBIELE APP EN/OF COACHING OF ANDERE DIENSTEN, OF OVER EEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IS JE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET STOPZETTEN VAN JE GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, MOBIELE APP EN/OF COACHING EN/OF DIENSTEN. INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ONGELDIG WORDT BEVONDEN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT.

 

 

16. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons en onze filialen, en onze en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, schadeloos te stellen en, naar onze keuze, te verdedigen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en uitgaven voor advocaten) die het gevolg zijn van je ongepaste gebruik van onze Website, Mobiele APP, onze producten, aanbiedingen, of Diensten (inclusief, zonder beperking, de Coaching), je overtreding van deze Overeenkomst, of je inbreuk, of de inbreuk of het gebruik door een andere gebruiker van je account, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

 

 

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Zwitsers recht, zonder rekening te houden met de principes van conflicterend recht. Je stemt ermee in dat elke rechtsvordering of rechtsvordering die voortkomt uit of verband houdt met je gebruik van onze Diensten, Website, en/of Mobiele App (inclusief, zonder beperking, de Coaching) of deze Overeenkomst alleen zal worden ingesteld bij rechtbanken in het kanton Zürich in Zwitserland en je stemt in met en onderwerpt je aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken voor de beslechting van een dergelijke rechtsvordering.

 

 

18. Diverse bepalingen

In elke actie tegen ons die voortkomt uit het gebruik van onze Diensten, Website en/of Mobiele App (inclusief, zonder beperking, de Coaching), heeft de winnende partij recht op terugbetaling van alle juridische kosten die in verband met de actie zijn gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot de kosten, zowel belastbare als niet-belastbare, en redelijke honoraria van advocaten.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden en zal zij de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het onderwerp hierin.

Deze Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden door onze bekendmaking van wijzigingen aan deze Overeenkomst op onze Website en/of Mobiele App, of door schriftelijke overeenkomst van beide partijen. Telkens wanneer je onze Website en/of Mobiele APP bezoekt, word je geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard.

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen. Deze Overeenkomst zal ten goede komen aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders. Het nalaten van een van beide partijen om in een of meer gevallen aan te dringen op de strikte uitvoering van de bepalingen, convenanten of voorwaarden van deze Overeenkomst en om enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand in enige mate van het recht van die partij om in dat of enig ander geval een dergelijke bepaling of recht te doen gelden of daarop een beroep te doen; in plaats daarvan zullen de verplichtingen van de andere partij met betrekking tot toekomstige prestaties onverminderd van kracht blijven.

bottom of page